Untitled Document
Untitled Document
 
국민은행 우리은행 신한은행 외환은행 하나은행 농협 우체국 부산은행 기업은행 씨티은행
  확대경/현미경/검사 > 루페 > 전체조회
확대경/현미경/검사
 
확대경(73)
열화상카메라(27)
현미경(7)
USB현미경(49)
TV현미경/내시경카메라(3)
루페(30)
검사거울(2)
 
30 개의 상품이 있습니다.
정렬 : [낮은가격] [높은가격] [제품명] [제조사]
 
 
[PEAK] 손잡이 루빼 루패/루페/루뻬/LUPE 돋보기/스케일 확대경2016L-15X
173,000원 
 
 
 
[PEAK] 피크-미니확대경/루페/조명 루뻬 2028-10X
128,600원 
 
 
 
[PEAK] 피크-미니확대경/루페/루뻬 2037-30X
75,000원 
 
 
 
[PEAK] 피크-미니확대경/루페/루뻬 2034-200X
614,000원 
 
 
 
[PEAK] 피크-미니확대경/루페/루뻬 2034-150X
523,200원 
 
 
 
[PEAK] 피크-미니확대경/루페/루뻬 2034-100X
463,600원 
 
 
 
[PEAK] 피크-미니확대경/루페 1996-30X
55,000원 
 
 
 
[PEAK] 피크-미니확대경/루페/라이트루뻬 2023L-15X
56,600원 
 
 
 
[PEAK] 피크-미니확대경/루페/스케일루뻬 1983-10X
93,400원 
 
 
 
[PEAK] 스케일루빼 루패/루페/루뻬/LUPE 돋보기/스케일 확대경2016-15X
94,000원 
 
 
 
[PEAK]피크/스케일루빼 루패/루페/루뻬/LUPE 돋보기/스케일 확대경1961-10X
14,500원 
 
 
 
[PEAK] 피크-펜슬형확대경/스케일확대경/루페/ 2050-100X
212,300원 
 
 
 
[PEAK] 피크-펜슬형확대경/스케일확대경/루페/ 2050-75X
192,500원 
 
 
 
[PEAK] 피크-펜슬형확대경/스케일확대경/루페/ 2050-50X
173,800원 
 
 
 
[PEAK] 피크-펜슬형확대경/스케일확대경/루페/ 2050-25X
155,100원 
 
 
 
[PEAK] 피크-펜슬형확대경/스케일확대경/루페/ 2036-50X
77,000원 
 
 
 
[PEAK] 피크-펜슬형확대경/스케일확대경/루페/ 2036-25X
66,000원 
 
 
 
[PEAK] 피크-펜슬형확대경/루페/역상 2001-100X
83,800원 
 
 
 
[PEAK] 피크-펜슬형확대경/루페/역상 2001-75X
65,120원 
 
 
 
[PEAK] 피크-펜슬형확대경/루페/역상 2001-25X
40,700원 
 
 
 
[PEAK] 피크-펜슬형확대경/루페/역상 2001-50X
55,000원 
 
 
 
스케일 루페세트/PEAK/피크/2004(10x)
106,480원 
 
 
 
스케일 루페/PEAK/피크/1983(10X)
58,300원 
 
 
 
라이트 스케일루페/PEAK/피크/2028(10X)
80,300원 
 
 
 
마이크로스코프/포터블현미경 PEAK/2008-25X
140,800원 (옵션에 따라 변동) 
 
 
 
블루버드 확대경/루페/BD-1961
1,980원 
 
 
 
루페/COIL/코일/4208(8배,45mm)
121,000원 
 
 
 
스케일루페/배율조정루페/PEAK/2044(8x-16x)
207,240원 
 
 
 
[PEAK] 피크-미니확대경/루페/루뻬 2037L-30X (품절)
135,800원 
 
 
 
라이트 스케일루페/PEAK/피크/2037-L(30X) (품절)
87,560원 
 

 
상호명 : 비지에이코리아 사업자등록번호 : 123-29-40077 통신판매업신고번호 : 제2007-경기안양-71호
[이용약관] 개인정보 보호정책 개인정보담당자 : 유영수 info@okimall.com [사업자정보확인]
대표 : 유영수 사업장소재지 : 경기도 안양시 동안구 호계동 555-9 안양국제유통단지23동116호
Copyright ⓒ
오키몰/OKI쇼핑몰 All Rights Reserved. 070-7010-6649