Untitled Document
Untitled Document
 
국민은행 우리은행 신한은행 외환은행 하나은행 농협 우체국 부산은행 기업은행 씨티은행
  화학/산업/포장재 > 테이프 > 전체조회
화학/산업/포장재
 
절연테이프(6)
방열(캡톤)테이프(8)
마스킹테이프(3)
라인테이프(1)
양면테이프(5)
포장(OPP)테이프(2)
도전성/EMI 테이프(0)
기타테이프(14)
39 개의 상품이 있습니다.
정렬 : [낮은가격] [높은가격] [제품명] [제조사]
 
 
[3M] 절연테이프 3M-1711
700원 
 
 
 
마스킹(종이)테이프 20mm
1,800원 
 
 
 
마스킹(종이)테이프 50mm
4,400원 
 
 
 
[3M] 양면테이프 30㎜
16,000원 
 
 
 
[3M] 양면테이프 20㎜
10,800원 
 
 
 
마스킹(종이)테이프 10mm
900원 
 
 
 
전기용 절연테이프 - 노랑
400원 
 
 
 
전기용 절연테이프 - 검정
400원 
 
 
 
전기용 절연테이프 - 빨강
400원 
 
 
 
[3M] 양면테이프15㎜
9,400원 
 
 
 
[3M] 전자용 필라멘트테이프 10mm
3,300원 
 
 
 
[3M] 전자용 필라멘트테이프 25mm
6,000원 
 
 
 
고온용(단면) 캡톤테이프 5mm
3,300원 
 
 
 
고온용(단면) 캡톤테이프 10mm
6,600원 
 
 
 
고온용(양면) 캡톤테이프(차등단가)
4,400원 (옵션에 따라 변동) 
 
 
 
고온용(단면) 캡톤 테이프 20mm
13,200원 
 
 
 
고온용(단면) 석면테이프 10mm
4,300원 
 
 
 
정전기방지테이프/50mm*50M
6,600원 
 
 
 
정전기방지테이프/25mm*50M
3,300원 
 
 
 
제일 박스 OPP 테이프/투명/택배 박스테이프
63,800원 
 
 
 
제일 박스 OPP 테이프/불투명/택배 박스테이프
62,000원 
 
 
 
동테이프 50mm*30M
60,500원 
 
 
 
동테이프 45mm*30M
54,400원 
 
 
 
동테이프 40mm*30M
48,400원 
 
 
 
동테이프 35mm*30M
42,400원 
 
 
 
동테이프 30mm*30M
36,300원 
 
 
 
동테이프 25mm*30M
30,200원 
 
 
 
동테이프 20mm*30M
24,200원 
 
 
 
동테이프 15mm*30M
18,200원 
 
 
 
동테이프 10mm*30M
12,100원 
 
 
 
[ANY] 라인테이프 45mm
9,900원 
 
 
 
EVA발포 폼 양면테이프 50mm
23,100원 
 
 
 
EVA발포 폼 양면테이프 10mm
4,700원 
 
 
 
SMD부품 릴연결테이프/조인트테이프/SMD Joint-tape/더블(500ea)16mm
22,000원 
 
 
 
SMD부품 릴연결테이프/조인트테이프/SMD Joint-tape/더블(500ea)12mm
16,500원 
 
 
 
SMD부품 릴연결테이프/조인트테이프/SMD Joint-tape/더블(500ea)8mm
13,750원 
 
 
 
SMD부품 릴연결테이프/조인트테이프/SMD Joint-tape/4단(1000ea)8mm
24,200원 
 
 
 
SMD부품 릴연결금속/SMD Splice Clip/동박클립 (4000ea)
27,500원 
 
 
 
고온용(단면) 석면테이프 30mm
13,200원 
 

 
상호명 : 비지에이코리아 사업자등록번호 : 123-29-40077 통신판매업신고번호 : 제2007-경기안양-71호
[이용약관] 개인정보 보호정책 개인정보담당자 : 유영수 info@okimall.com [사업자정보확인]
대표 : 유영수 사업장소재지 : 경기도 안양시 동안구 호계동 555-9 안양국제유통단지23동116호
Copyright ⓒ
오키몰/OKI쇼핑몰 All Rights Reserved. 070-7010-6649