Untitled Document
Untitled Document
 
국민은행 우리은행 신한은행 외환은행 하나은행 농협 우체국 부산은행 기업은행 씨티은행
  전선/수축튜브/전기용품 > 전선 > 전체조회
전선/수축튜브/전기용품
 
KS전선(19)
테프론전선(25)
플랫케이블(24)
UL1007 전선(7)
UL1015 전선(8)
UL1061 전선(2)
UL1330/1331/1332/1333 전선(4)
UL2464/AWG26 실드/편조(19)
UL2464/AWG26 무실드/단조(10)
UL2464/AWG24 실드/편조(27)
UL2464/AWG18 무실드/단조(8)
UL2464/AWG20 무실드/단조(15)
UL2464/AWG18 실드/편조(10)
UL2464/AWG20 실드/편조(20)
UL2464/AWG22 무실드/단조(14)
UL2464/AWG22 실드/편조(21)
UL2464/AWG24 무실드/단조(15)
UL2464/AWG16 실드/편조(8)
UL2464/AWG16 무실드/단조(6)
UL2464/AWG14 실드/편조(4)
UL2464/AWG14 무실드/단조(7)
     
273 개의 상품이 있습니다.
정렬 : [낮은가격] [높은가격] [제품명] [제조사]
 
 
(국산) 절연전선/전기케이블/와이어/배전반선/전기배선/UL1015 AWG24/610M/1롤/칼라선택
56,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG22/50C 300M 1롤
2,156,000원 
 
 
 
KS전선롤/단심비닐코드 전선/60227 KS IEC 02(KIV전선) 300SQ (mm²)100M/1롤/검정
6,652,000원 
 
 
 
KS전선롤/단심비닐코드 전선/60227 KS IEC 02(KIV전선) 240SQ (mm²)100M/1롤/검정
5,018,000원 
 
 
 
KS전선롤/단심비닐코드 전선/60227 KS IEC 02(KIV전선) 185SQ (mm²)100M/1롤/검정
3,740,000원 
 
 
 
KS전선롤/단심비닐코드 전선/60227 KS IEC 02(KIV전선) 150SQ (mm²)100M/1롤/검정
2,995,000원 
 
 
 
KS전선롤/단심비닐코드 전선/60227 KS IEC 02(KIV전선) 120SQ (mm²)100M/1롤
2,474,000원 (옵션에 따라 변동) 
 
 
 
KS전선롤/단심비닐코드 전선/60227 KS IEC 02(KIV전선) 95SQ (mm²)100M/1롤
1,834,000원 (옵션에 따라 변동) 
 
 
 
KS전선롤/단심비닐코드 전선/60227 KS IEC 02(KIV전선) 70SQ (mm²)100M/1롤
1,381,000원 (옵션에 따라 변동) 
 
 
 
KS전선롤/단심비닐코드 전선/60227 KS IEC 02(KIV전선) 50SQ (mm²)100M/1롤
961,000원 (옵션에 따라 변동) 
 
 
 
KS전선롤/단심비닐코드 전선/60227 KS IEC 02(KIV전선) 35SQ (mm²)100M/1롤
654,000원 (옵션에 따라 변동) 
 
 
 
KS전선롤/단심비닐코드 전선/60227 KS IEC 02(KIV전선) 25SQ (mm²)100M/1롤
465,000원 (옵션에 따라 변동) 
 
 
 
KS전선롤/단심비닐코드 전선/60227 KS IEC 02(KIV전선) 16SQ (mm²)100M/1롤
302,000원 (옵션에 따라 변동) 
 
 
 
KS전선롤/단심비닐코드 전선/60227 KS IEC 02(KIV전선) 10SQ (mm²)100M/1롤
192,000원 (옵션에 따라 변동) 
 
 
 
KS전선롤/단심비닐코드 전선/60227 KS IEC 02(KIV전선)6SQ (mm²)100M/1롤
110,000원 (옵션에 따라 변동) 
 
 
 
KS전선롤/단심비닐코드 전선/60227 KS IEC 02(KIV전선) 4SQ(mm²)100M/1롤
75,000원 (옵션에 따라 변동) 
 
 
 
KS전선롤/단심비닐코드 전선/60227 KS IEC 02(KIV전선) 2.5SQ(mm²)200M/1롤
96,000원 (옵션에 따라 변동) 
 
 
 
KS전선롤/단심비닐코드 전선/60227 KS IEC 02(KIV전선) 1.5SQ(mm²)200M/1롤
66,000원 (옵션에 따라 변동) 
 
 
 
KS전선롤/단심비닐코드 전선/60227 KS IEC 06(VSF전선) 1SQ(mm²)200M/1롤
42,000원 (옵션에 따라 변동) 
 
 
 
KS전선롤/단심비닐코드 전선/60227 KS IEC 06(VSF전선) 0.75SQ(mm²)200M/1롤
32,000원 (옵션에 따라 변동) 
 
 
 
KS전선롤/단심비닐코드 전선/60227 KS IEC 06(VSF전선) 0.5SQ(mm²)200M/1롤
24,000원 (옵션에 따라 변동) 
 
 
 
테프론전선/TEFLON WIRE/FEP/케이블/전선/랜케이블/로봇전선/70SQ/100M
3,094,000원 (옵션에 따라 변동) 
 
 
 
테프론전선/TEFLON WIRE/FEP/케이블/전선/랜케이블/로봇전선/50SQ/100M
2,323,000원 (옵션에 따라 변동) 
 
 
 
(국산) 절연전선/전기케이블/와이어/배전반선/전기배선/UL1061 AWG28/1220M/1롤/칼라선택
86,000원 
 
 
 
[국산] 실드/편조 케이블/통신케이블/UL2464/AWG22/2C 300M 1롤
172,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG26/25C 300M 1롤
466,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG26/20C 300M 1롤
362,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG26/15C 300M 1롤
268,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG26/12C 300M 1롤
213,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG26/10C 300M 1롤
174,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG26/6C 300M 1롤
111,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG26/5C 300M 1롤
99,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG26/4C 300M 1롤
79,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG26/3C 300M 1롤
60,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG26/2C 300M 1롤
49,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG24/50C 300M 1롤
1,398,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG24/40C 300M 1롤
1,079,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG24/30C 300M 1롤
793,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG24/25C 300M 1롤
665,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG24/20C 300M 1롤
529,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG24/15C 300M 1롤
390,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG24/12C 300M 1롤
309,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG24/10C 300M 1롤
252,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG24/8C 300M 1롤
201,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG24/6C 300M 1롤
159,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG22/40C 300M 1롤
1,620,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG24/5C 300M 1롤
136,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG24/4C 300M 1롤
104,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG24/3C 300M 1롤
78,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG24/2C 300M 1롤
63,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG22/30C 300M 1롤
1,234,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG22/25C 300M 1롤
1,014,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG22/20C 300M 1롤
788,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG22/15C 300M 1롤
578,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG22/12C 300M 1롤
474,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG22/10C 300M 1롤
393,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG22/8C 300M 1롤
306,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG22/6C 300M 1롤
235,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG22/5C 300M 1롤
222,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG22/4C 300M 1롤
162,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG22/3C 300M 1롤
130,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG22/2C 300M 1롤
96,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG20/40C 300M 1롤
2,282,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG20/30C 300M 1롤
1,731,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG20/25C 300M 1롤
1,437,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG20/20C 300M 1롤
1,147,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG20/15C 300M 1롤/
829,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG20/12C 300M 1롤/
684,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG20/10C 300M 1롤/
569,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG20/8C 300M 1롤/
453,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG20/6C 300M 1롤/
350,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464AWG20/5C 300M 1롤/
266,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG20/4C 300M 1롤/
227,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG20/3C 300M 1롤/
172,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG20/2C 300M 1롤
125,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG18/15C 300M 1롤
1,302,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG18/12C 300M 1롤
1,049,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG18/10C 300M 1롤
874,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG18/8C 300M 1롤
674,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG18/6C 300M 1롤
517,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG18/4C 300M 1롤
326,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG18/3C 300M 1롤
251,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG18/2C 300M 1롤
192,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG16/12C 300M 1롤
1,507,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG16/8C 300M 1롤
1,003,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG16/6C 300M 1롤
756,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG16/4C 300M 1롤
499,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG16/2C 300M 1롤
356,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG16/3C 300M 1롤
381,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG14/10C 300M 1롤
2,031,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG14/8C 300M 1롤
1,613,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG14/6C 300M 1롤
1,234,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG14/5C 300M 1롤
1,020,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG14/4C 300M 1롤
816,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG14/3C 300M 1롤
630,000원 
 
 
 
[국산] 무실드/조작 케이블/통신케이블/UL2464/AWG14/2C 300M 1롤
430,000원 
 
 
 
[국산] 실드/편조 케이블/통신케이블/UL2464/AWG14/6C 300M 1롤
1,521,000원 
 
 
 
[국산] 실드/편조 케이블/통신케이블/UL2464/AWG14/4C 300M 1롤
1,022,000원 
 
 
 
[국산] 실드/편조 케이블/통신케이블/UL2464/AWG14/3C 300M 1롤
816,000원 
 
 
 
[국산] 실드/편조 케이블/통신케이블/UL2464/AWG14/2C 300M 1롤
642,000원 
 

 
[1][2][3]
상호명 : 비지에이코리아 사업자등록번호 : 123-29-40077 통신판매업신고번호 : 제2007-경기안양-71호
[이용약관] 개인정보 보호정책 개인정보담당자 : 유영수 info@okimall.com [사업자정보확인]
대표 : 유영수 사업장소재지 : 경기도 안양시 동안구 호계동 555-9 안양국제유통단지23동116호
Copyright ⓒ
오키몰/OKI쇼핑몰 All Rights Reserved. 070-7010-6649